Het voorwoord, dat mijn vader in het geslachtsregister van de familie van Boven schreef:

 

Op latere leeftijd begon ik belangstelling te krijgen voor ons voorgeslacht. En vooral de geslachtsnaam "Van Boven" interesseerde me erg.
Als achternaam vindt men: een beroep, de naam van een stad of dorp of naar één of ander voorwerp, bijvoorbeeld dijk, streek, dorp, dier enzovoorts.

Maar "Van Boven" , ja dat kan veel, maar ook niets betekenen. Het kan wezen: afkomstig van een hogere streek, maar het kan ook een veel betere, serieusere betekenis hebben. Wat zou degene die het eerst die naam gebruikte ermee bedoeld hebben? Vragen, waar ik na mijn vele onderzoek nog niets van weet. Mijn vader heeft ons wel eens verteld, dat de Van Bovens uit Zeeland afkomstig zouden wezen en dat er ook nog één of andere Spaanse voorvader geweest zou zijn, zoals bij overlevering verteld werd. Bij mijn onderzoek heb ik daar niets van gevonden en ik ben toch tot even voor 1600 gekomen, wat me wel heel veel tijd gekost heeft.

Vroeger had ik daar ook helemaal geen tijd voor en ik zou ook niet geweten hebben, hoe ik dat onderzoek moest aanpakken. Een kennis van me, die zelf zijn afkomst onderzocht, vroeg me eens of ik met hem meeging naar het archief in ons oude gemeentehuis. Ik wist helemaal niet dat dit archief zomaar voor iedereen gratis toegankelijk was. Ik ging mee en hij wees me de boeken aan waarin ik zoeken kon.

Als je daarin begint, is het een schijnbaar hopeloos zoeken. De burgelijke stand begint in onze gemeente in 1812, maar van dat jaar is de inkt heel erg verbleekt, zodat het soms bijna niet te lezen is. Er staan ook nog veel Franse woorden in, wat de moeilijkheid nog verergert. Van 1813 is niets te vinden en van 1814 maar gedeeltelijk; daarna wel regelmatig.

Van voor de burgelijke stand moeten de gegevens gezocht worden in de kerkboeken, waarvan sommige hier in de kerk aanwezig zijn en andere in het provinciaal archief in Arnhem (n.b. nu -2003- Gelders Archief www.geldersarchief.nl). Dat is daar gratis toegankelijk en de mensen zijn er erg behulpzaam. De burgelijke stand alhier in het gemeentearchief bestaat uit huwelijks-, geboorte- en overlijdensregisters. Toen ik in die boeken een beetje wegwijs werd, heb ik van alle drie soorten registers van ieder met een achternaam "Van Boven" alle vermelde gegevens opgeschreven tot ongeveer 1960. Daarna zijn de gegevens niet openbaar.

Ik kreeg zo de beschikking over honderden namen, waaruit ik de juiste rangschikking en plaats in het familieregister moest zien te vinden. Dat heeft me veel moeite en tijd gekost, maar ik ben toch wel redelijk goed geslaagd: er zijn maar een paar namen, die ik niet heb kunnen plaatsen, doordat ze van elders inkwamen. Ik ben tot de slotsom gekomen dat, zoal niet alle, maar dan toch wel op een zeldzame uitzondering na, de in deze streken wonende of gewoond hebbende leden van het geslacht "Van Boven" terug te voeren zijn naar een bepaalde persoon: Jan Hendriks, die zich ook Van Boven liet noemen. Hij leefde in de tijd van Napoleon.

Bij de eerste personen in het huwelijksregister met de familienaam "Van Boven" staat vermeld, dat ze waren zoon of dochter van Jan Hendriks en Jannetje Gerrits, welke later Jannetje van Ommen werd genoemd. Verder in de geschiedenis terug zijn hier wat de burgelijke stand betreft geen gegevens.

Vóór de invoering van de burgelijke stand werden de gegevens van doop, huwelijk en begrafenis verzorgd door de betreffende predikant, die ze in afzonderlijke registers noteerde. Daar er in die jaren hier maar één kerk was, komen in deze registers wel zo goed als alle hier gewoond hebbende personen voor. In de kerk in Oldebroek is alleen maar, wat deze zaken betreft, aanwezig een trouw- en lidmatenboek, in het archief in Arnhem doopboeken vanaf 1611 en een zeer onvolledig begrafenisboek, alleen van het laatste kwart van de jaren 1700.

Daar in de jaren vóór 1800 maar heel weinig achternamen waren en de meeste mensen met hun vaders naam als achternaam bekend waren, zijn de gegevens uit die boeken nog veel moeilijker te rangschikken, als die in de latere burgelijke stand.Er zijn zoveel gelijke namen in die tijdperiode, dat het welhaast een onoplosbare puzzel scheen.Ik schreef veel voor mij van belang schijnende namen op, nadat ik vele malen de boeken had nagezien. Thuis zocht ik daar enig verband in te brengen, wat niet meeviel, maar toen ik het trouwboek van de kerk hier kon inzien, vond ik daar de huwelijksdatum in van Jan Hendriks en Jannetje Gerrits en kon toen in Arnhem in het doopboek de namen van zijn kinderen opzoeken.

Daar het een bijna vaste gewoonte vroeger was, dat het eerste kind naar vaders ouders en het tweede naar moeders kant genoemd werd, kon ik daar al iets verder mee komen. Het eerste kind was een jongen, dus Hendrik naar Jans vader, het tweede Gerrit naar Jannetjes vader, beide al bekend. Het derde was een meisje Wichertje, dus naar Jans moeder. Nu bleek mij dus dat de ouders van Jan, Hendrik en Wichertje geweest waren en in het trouwboek alhier vond ik ook hun huwelijk vermeld. Hendrik werd Hendrik Driesz. genoemd, zodat zijn vader dus Dries heette en diens vrouw wordt daar Wijchmandje geschreven, welke naam in die tijd vaak voorkwam en naar mij al gebleken was, ook bij andere personen in volgende jaren vereenvoudigd werd tot Wichertje, zodat ik dus wel op de goede lijn zat.

Jan was het zesde kind in dat gezin en het eerste kind was een Dries, de grootvader van Jan was dus een Dries. Jan had ook een zuster met een heel ongewone naam n.l. Celia. Die kon wel eens naar haar grootmoeder genoemd zijn en dat zou dus de naam van de vrouw van zijn grootvader Dries geweest kunnen zijn. In het trouwboek vond ik dan ook dat in de laatste jaren van 1600 een zekere Dries Henrics (want zo werd toen de naam Hendrik geschreven) trouwde met Celighjen Hartgers. Nu komt de naam Celighjen maar één keer voor in het trouw- zowel als in het doopboek en ook de naam Celia, zodat de naam Celia in de loop der jaren vereenvoudigd is van Celighjen. Dus zijn Dries Henrics en Celighjen Hartgers wel onze voorouders.

Nu vond ik in de voorafgaande jaren maar eenmaal Hendrik en wel Henric Eimberts die trouwde met Aaltje Aarts. Daarvoor vond ik maar eenmaal in een ander oud geschrift een zekere Eimbert Henrics genoemd, met opgave van zijn land en/of beesten. Van die vader van Eimbert, dus een Henric is verder niets gevonden, maar die moet toch wel vóór 1600 geboren zijn. Met hem is dus wel de uiterste grens terug van ons voorgeslacht bereikt, daar de kerkelijke gegevens eerst in 1611 beginnen. Hem heb ik dus in ons geslachtsregister aangeduid als X (de onbekende) en de personen vóór Jan Hendriks van Boven maar "onze voorvaderen" genoemd.

Met deze Jan Hendriks van Boven ben ik als nummer één van het geslacht "Van Boven" begonnen. De kinderen uit een gezin worden met opvolgende cijfers genoemd achter het cijfer van de vader uit het gezin, zodat het aantal cijfers het aantal geslachten aangeeft, terwijl het laatste cijfer de hoeveelste aangeeft uit dat gezin.

Het teken "x" betekent: gehuwd met".
In de doopboeken zijn wel de doopdatums, maar niet de geboortedatum genoemd.

terug
naar boven